ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Financial Statements Mini Soccer

Πρόσκληση ΤΓΣ 2022

Πρόσκληση Μετόχων σε ΕΓΣ 28/07/2022

Πρόσκληση για Δικαίωμα Προτίμησης

Πρόσκληση ΕΓΣ Ιούνιος 2022 – Αύξηση ΜΚ